• Walay Atiesta Sa Foxhole

    Usa ka magsusulat nga Frances mao si Lavedan kinsa naila sa iyang pagkaatiesta kon kawalay pagtuo sa Dios. Nagsulat siya sa mga mantalaan ug mga magasin sa pagpaila sa mga katarungan niya sa pagsalikway sa Dios. Ang impiyerno usa ka mugna sa mga nagdala sa tinuohan aron paghadlok sa tawo, ang langit usa ka minaomao nga ideya, walay impiyerno ug walay langit matud pa niya.

    Miulbo ang unang gubat sa 1914 sugod sa Europa. Si Lavedan mipasakop sa kasundalohan. Didto sa natad panag-awayan nasinati niya ang kaduol sa kamatayon sa matag segundo. Misulat siya pag-usab og nagkanayon.

    "Gibugalbugalan ko ang tinuohan, kay kaniadto nagpakasentipiko ako. Gisalikway ko ang Dios, apan pagkadako sa akong kasaypanan. Gibakwi ko ang akong mga nasulat, ayaw kadto ninyo'g tuohi, bunga kadto sa akong kadangas. Ang pagsalikway sa Dios maoy pagdaot sa tawo sa iyang kaugalingon. Wala ako masayud kung mabuhi pa ako ugma, apan buot kong ipahibalo kaninyo, si Lavedan dili buot mobulag niining kinabuhia nga usa ka ateyo!"

    Pagtulon-an:
    Adunay gubat o wala, bisan sa panahon sa kalinaw matag gutlo namiligro kita sa wala paabuta nga kamatayon. Walay komo sa tawo nga mangandam ug moila nga dunay Dios ug magminatartong sa kinabuhi. "Kayang tawo wala mahibalo sa iyang kamatayon, maingon sa usa ka isda nga hisikopan sa baling, maingon ang tawo hiabtan sa makalit nga panahon nga wala niya dahoma. (Ecclesiates 9:12)

0 comments:

Leave a Reply

SUBJECTS