• Gipakitang Timaan Sa Gugma

    Gisaad sa Dios kang Abraham nga mahimo siyang amahan sa kaliwatan kansang gidaghanon sama sa bitoon sa kalangitan. Apan usa ka adlaw gisugo si Abraham sa Dios nga iyang ihalad sa kamatayon ang iyang anak nga bugtong, si Isaac, ang kalauman nga mopadagsang sa iyang kaliwat, sanglit si Abraham tigulang na.

    Gidala ni Abraham Isaac sa taas sa bukid aron didto ihawon niya ang iyang anak ug ang dsugo sa lawas ihalad sakripisyo alang sa Dios. Wala matahap si Abraham nga ang Dios magatuman sa Iyang saad. Bisan kadto masakit ang paghunos sa kinabuhi sa pinangga niyang anak, apan labaw'ng nangayo ang gahom sa Dios sa iyang pagsalig ug pagtuo ug paglaom. Labaw pa niana pagsukod kung unsa gayud kadako sa gugma ni Abraham sa Dios.

    Gihuyad ni Abraham ang punyal nga magaputol sa ubol-ubolsa liog sa iyang anak, ang anghel mikupot sa iyang kamot ug miingon, "Abraham ayaw padayona ang paghalad sa imong anak, naila na sa Dios ang kadako sa imong pagtuo ug paghigugma Kaniya." Sa luyo ni Abraham dihay karnero nga nasangit sa kahoy, gikuha ni Abraham ug maoy gihinayon sa paghalad. (Genesis 22)

    Pagtulon-an:
    Masayon pagsulti nga mituo ug nahigugma kita sa Dios. Apan makahimo ba kita sa pagtalikod o pagsalikway sa atong mga gihigugma sa yuta aron ipatigbabaw ang pagtuman sa kabubut-on sa Dios? "Sa tanan mong mga paagi, ilha ang Dios, ug Siya magagiya kanimo sa imong alagianan. (Proberbiyo 3:6)

0 comments:

Leave a Reply

SUBJECTS