• Ang Tulo Ka Basahon

  Sa panahon ni Carlomagno, ang bantugang manggugubat ug tigpanalipod sa mga Kristohanon, may usa ka binuhat nga gimahal niya pag-ayo, kini ang iyang gamay'ng apo nga babaye.

  Pinangga kaayo siya ni Carlomagno, inig-abot niini gikan sa panggubatan ang unahon niya sa paghangop ug ikasultisulti mao ang iyang apo nga si Imelda. Tungod ni Imelda natukod ni Carlomagno ang usa ka eskuylahan alang sa mga kabataan pahinungod sa iyang apo. Usahay ang maong lider moduaw sa maong eskuylahan nga iyang gitukod ug manudlo sa mga kabataan ilabi na sa lawak tunghaan nga gieskuylahan ni Imelda.

  Usa ka higayon niana si Carlomagno mipaila sa mga bata sa tulo ka mahinungdanong basahon. Ang mga bata naminaw niya pag-ayo kon unsa kining tulo ka mahinungdanong basahon.

  "Ang tulo ka mahinungdanong basahon nga takos gayud basahon ug tun-an sa tawo mao kini: Nahiuna, ang kahitas-an, diha kaniya mabasa nato ang mga dagko ug katingalahang kahayag nga nagpaila kanato sa kamakagagahom sa Dios; ikaduha ang atong konsensiya, kini atong basahon sanglit mao kini mopaila kanato unsay maayo ug unsay dautan; ug ang ikatulo mao nag Ebanghelyo, kining libroha nag-asoy kanato sa Gugma sa Dios ug sa Kamatuoran nga takos natong pagapuy-an."

  Pagtulon-an:
  Matag gutlo buot kita mahiduol gayud sa Dios. Ang mahibalo sa Dios mahigugma Kaniya. Ang tulo ka basahon nga gihisgotan ni Carlomagno nagpabilin hangtud karon nga dakong abag nato sa pag-ila ug ug paghigugma Kaniya. " Nagtuon kamo sa Kasulatan kay gituohan man ninyo nga diha kanila makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Sila nagasaksi mahitungod Kanako." (Juan 5:39)

0 comments:

Leave a Reply

SUBJECTS