• Ang Dios Anaa Bisag Asa

    May duha ka mga Negro nga nagtrabaho ubos sa mainit nga adlaw sa kaumahan sa ilang agalon. Dihang milakaw biya kanila ang ilang labaw miingon ang usa ka ulipon nga walay pagtuo, "Tana, mamasilong ug mamahuway ta sa landong sa kahoy, total wa'nay nagbantay kanato!" Apan ang usa ka ulipon sanglit Kristohanon, mitubag, "Ikaw lang, kay ang akong agalon nakakita ug nagsud-ong kanako kanunay."

    Ang ulipon nga walay pagtuo mitubag, "Hai, man siya?"
    "Anaa Siya diha, Oh, nagsud-ong kanato!" Ang maong ulipon nga Kristohanon mitudlo sa Langit.

    Pagtulon-an:
    Ang Dios anaa bisan asa ug bisan sa unsang panahona. Walay masalipdan sa Iyang mga mata. Bisan ang gamay'ng tinago sa atong kasingkasing mamaayo o madautan - Siya nahibalo niana. "Kay pagadad-on sa Dios ang tagsatagsa ka buhat ngadto sa paghukom uban ang tagsatagsa ka tinago nga butang, bisan ang maayo ug bisan ang dautan." (Ecclesiastes 12:14)

0 comments:

Leave a Reply

SUBJECTS